Algemene voorwaarden

ALGEMENE  LEVERINGS-  EN  BETALINGSVOORWAARDEN  VAN  ISA  TE  HELMOND.


1.  ALGEMEEN

1.1  ISA  is een eenmanszaak  die  wordt  gedreven  voor  rekening  en risico  van dhr. Adrianus  Lambertus  Cornelius  Joseph  van de Water.

1.2  In  deze algemene  voorwaarden  wordt  verstaan  onder:

De  opdrachtgever:  ieder  natuurlijke  persoon  of  iedere  rechtspersoon  die  aan ISA opdracht  verstrekt  tot  het  leveren  van goederen  en/of  diensten;

De  opdracht:  de overeenkomst  tussen  de opdrachtgever  en ISA  tot  het  leveren  van goederen  en/of  het  verrichten  van diensten  aan opdrachtgever;

Schriftelijk:  een bericht  dat  op   papier  staat  in  de vorm  van schrifttekens  of een bericht  dat  vervat  is in  een elektronisch  document  in  de vorm  van schrifttekens.

Een elektronisch  document  is een document  dat  door  middel  van verkeer  langs  de elektronische  weg  is verstuurd.  Onder  'verkeer  langs  de elektronische  weg'  wordt verstaan  het  gebruik  van e-mail  en fax.

1.3  Deze  algemene  voorwaarden  zijn  van toepassing  op   alle  aanbiedingen, overeenkomsten  en/of  dienstverleningen  waarbij  ISA  goederen  en/of  diensten  van welke  aard  dan ook   levert  aan de opdrachtgever.  Dit  tenzij  partijen

uitdrukkelijk schriftelijk  anders  zijn  overeengekomen.  Eventueel  door  de opdrachtgever gehanteerde  voorwaarden  worden  uitdrukkelijk  van de hand gewezen  en zijn derhalve  niet  van toepassing,  tenzij  schriftelijk  door  ISA  aanvaard.

1.4  De  dienstverlening  van opdrachtnemer  bestaat  voornamelijk  uit  het  ter beschikking stellen  van diensten  zoals  telefoonafhandeling,  postverwerking, administratieverzorging,  netwerkonderhoud,  secretaressehulp  en het  ter

beschikking  stellen  van vergaderfaciliteiten.

1.5  Indien  één of  meerdere  bepalingen  uit  deze voorwaarden  ongeldig  mochten blijken te  zijn  dan wel  worden  vernietigd,  laat  dit  de rechtskracht  van de  overige bepalingen onverlet.


2.  AANBOD  EN   AANVAARDING

2.1  Alle  door  of  namens  ISA  gedane aanbiedingen  en offertes,  in  welke  vorm  dan ook, zijn  vrijblijvend  en geldig  gedurende  14   dagen,  tenzij  uitdrukkelijk  anders  is vermeld.

De  aanbiedingen  zijn  gebaseerd  op   de bij  de aanvraag  door  de opdrachtgever verstrekte  gegevens.

2.2  Overeenkomsten  komen  tot  stand  door  schriftelijke  bevestiging  door  ISA. Wijzigingen  in  de overeenkomst  en/of  afwijkingen  van deze  voorwaarden  zullen slechts  van kracht  zijn  indien  zij  schriftelijk  zijn  overeengekomen  of

schriftelijk  door ISA  zijn  bevestigd.

2.3  In  het  geval  ISA  de overeenkomst  niet  schriftelijk  heeft  bevestigd  vormt  het enkele feit  van ieder  begin  van uitvoering  dan wel  levering  c.q.  het  verrichten  van de

dienst, voldoende  bewijs  voor  het  bestaan  van de  overeenkomst.


3.  TARIEVEN  EN  KOSTEN   VAN  DE  DIENSTVERLENING

3.1  De  prijzen  en/of  de tarieven  vermeld  in  alle  aanbiedingen  en/of overeenkomsten  zijn exclusief  omzetbelasting,  tenzij  anders  is aangegeven  en/of  overeengekomen.

3.2  ISA  is gerechtigd  om  wijzigingen  in  belastingen,  heffingen,  lonen,  sociale lasten, valutakoersen,  materiaal-,  grondstoffen-  en energieprijzen  of  omstandigheden  die verhoging  van de  kosten  voor  ISA  met  zich  mee  brengen,  een daardoor  ontstane

kostprijsverhoging  aan opdrachtgever  door  te  berekenen.


4.  ALGEMENE  VERPLICHTINGEN  ISA

4.1  Op  ISA  rust  ten  behoeve  van de  overeengekomen  dienstverlening  een inspanningsverbintenis.

4.2  ISA  is gehouden  om  alle  gegevens  van de opdrachtgever  vertrouwelijk  te houden,  voor zover  deze gegevens als  vertrouwelijk  aan ISA  bekend zijn  gemaakt  dan wel  ISA redelijkerwijze  kan of  behoort  te  weten  dat  deze gegevens vertrouwelijk  zijn.

4.3  Bij  het  einde  van de  dienstverlening  zal  ISA  alle  documenten  toebehorende aan de opdrachtgever  in  het  bezit  van de  opdrachtgever  stellen  welke  voor  de opdrachtgever van belang  zijn,  behoudens in  het  geval  van een aan ISA  toekomend  retentierecht.


5.  ALGEMENE  VERPLICHTINGEN  OPDRACHTGEVER

5.1  De  opdrachtgever  is gehouden  tijdig  alle  inlichtingen  en/of  gegevens te verstrekken om  ISA  adequaat  in  staat  te  stellen  de overeengekomen  dienstverlening  te  kunnen uitvoeren.  De  opdrachtgever  staat  in  voor  en is verantwoordelijk  voor  de

juistheid van de  door  of  namens  de opdrachtgever  verstrekte  inlichtingen  en/of  gegevens.

De opdrachtgever  vrijwaart  ISA  voor  aanspraken  van derden  inzake  de verstrekte inlichtingen  en/of  gegevens.

5.2  Indien  voor  de uitvoering  van de  overeenkomst  noodzakelijke  gegevens niet, niet tijdig  of  niet  overeenkomstig  de afspraken  ter  beschikking  van ISA  staan  of indien  de opdrachtgever  op   andere  wijze  niet  aan zijn  verplichtingen  voldoet,  kan dit  tot

opschorting  van de  uitvoering  van de  overeenkomst  aanleiding  geven en kunnen extra  kosten  volgens  de gebruikelijke  tarieven  van ISA  in  rekening  worden gebracht.

5.3  De  opdrachtgever  dient  zijn  volle  medewerking  te  verlenen  om  ISA  in  staat  te stellen  de verrichte  dienstverlening  daadwerkelijk  te  kunnen  afleveren.  Indien de opdrachtgever  weigert  de dienstverlening  van ISA  in  ontvangst  te  nemen  dan zal

de opdrachtgever  zonder  dat  daartoe  een ingebrekestelling  is vereist  direct  in verzuim zijn.

5.4  De  opdrachtgever  is gehouden  om  de overeengekomen  tarieven  c.q.  prijs  van ISA en/of  gemaakte  overige  kosten  steeds  tijdig  op   de daarvoor  overeengekomen betalingstermijnen  of  in  de facturen  genoemde  tijdstippen  te  voldoen.

5.5  Indien  een wijziging  c.q.  aanvulling  van de  overeengekomen  werkzaamheden  en afleveringen  leidt  tot  meer  werk  en extra  leveringen  door  ISA,  zullen  die  door ISA steeds  volgens  de  dan geldende  tarieven  aan de opdrachtgever  in  rekening  worden

gebracht.  Indien  een wijziging  c.q.  aanvulling  van de  overeengekomen werkzaamheden  en afleveringen  leidt  tot  minder  werk  kan dat  weliswaar  tot  een

vermindering  van de  overeengekomen  prijs  leiden,  doch  ISA  behoudt  zich  het  recht voor  om  de opdrachtgever  de door  ISA  reeds  gemaakte  kosten,  de niet  op   andere wijze  economisch  benutte  manuren  en apparaten  alsmede  de gederfde  winst  in

rekening  te  brengen.

5.6  Het  ontstaan  van meerwerk  zal  in  een zo vroeg  mogelijk  stadium  schriftelijk aan de opdrachtgever  worden  gemeld,  doch  in  elk  geval  voorafgaande  aan de uitvoeringen daarvan.  De  opdrachtgever  wordt  geacht  binnen  vijf  dagen na schriftelijke

kennisgeving  door  ISA  te  reageren  of  hij  al  dan niet  akkoord  gaat  met  uitvoering van het  meerwerk  en de kosten  daarvan.  Meerwerk  kan nimmer  leiden  tot  ontbinding  van de overeenkomst.


6.  LEVERING(STERMIJNEN)

6.1  Aangegeven  perioden  waarbinnen  diensten  worden  uitgevoerd  zijn  nimmer  te beschouwen  als  fatale  termijnen.  Bij  overschrijding  dient  opdrachtgever  ISA derhalve schriftelijk  in  gebreke  stellen,  waarbij  aan ISA  een redelijke  termijn  dient  te

worden gesteld  waarbinnen  ISA  alsnog  aan de verplichtingen  kan voldoen.

6.2  Bij  het  verzorgen  van projecten  en adviezen  wordt  levering  geacht  te  hebben plaatsgevonden  indien  ISA  een factuur  zendt  voor  de verrichte  werkzaamheden.

6.3  Indien  is overeengekomen  dat  de werkzaamheden  en/of  levering  in  fasen  zal plaatsvinden,  mag  ISA  de aanvang van de werkzaamheden  en/of  leveringen  die  tot een fase behoren,  uitstellen  totdat  de opdrachtgever  de voltooiing  van de daaraan

voorafgaande  fase schriftelijk  heeft  goedgekeurd  en aan al  zijn  financiële verplichtingen  inzake  de deellevering  heeft  voldaan,  alsmede  wanneer  ISA  te  hare kennis  zijn  gekomen  omstandigheden  welke  haar  goede grond  geven  te  vrezen  dat  de opdrachtgever  zijn  daar  tegenoverstaande  verplichtingen  niet  zal  nakomen.


7.  DUUR  EN   EINDE  VAN  DE   DIENSTVERLENING

7.1  De  overeenkomst  wordt  aangegaan voor  bepaalde  tijd,  te  weten  voor  de duur van de dienstverlening  zoals  beschreven  in  de overeenkomst.  Opdrachtgever  en ISA  kunnen anders  overeenkomen  en een overeenkomst  voor  onbepaalde  tijd  tot  stand  brengen in  welk  geval  dat  dan uitdrukkelijk  in  de overeenkomst  dient  te  worden vastgelegd.

7.2  Tussentijdse  opzegging  van de  overeenkomst  is door  opdrachtgever  en ISA mogelijk. Opzegging  geschiedt  door  een schriftelijke  mededeling  onder  vermelding  van de gronden  en de datum  van de  opzegging.  Bij  een overeenkomst  voor  onbepaalde  tijd

dient  bij  opzegging  door  de opzeggende partij  een opzegtermijn  van 1  maand  in acht te  worden  genomen.

7.3  Indien  opdrachtgever  de overeenkomst  opzegt  is opdrachtgever  gehouden  om  aan ISA  te  vergoeden:

- het  honorarium  naar  de stand  van dienstverlening  per  einde overeenkomst;

- gemaakte  kosten  per  einde  overeenkomst;

- kosten  verbandhoudende  met  de inschakeling  van derden;

- 10%  van het  resterende  deel  van het  honorarium  van ISA  dat  de opdrachtgever  verschuldigd  zou zijn  indien  de opdracht  volledig  door  ISA  zou zijn  vervuld.

7.4  ISA  heeft  het  recht  om  zonder  enige  ingebrekestelling  en zonder  rechterlijke tussenkomst  hetzij  de uitvoering  van de  overeenkomst  tot  nader  order  op   te

schorten,  hetzij  de overeenkomst  geheel  of  gedeeltelijk  te  ontbinden,  dit  zonder tot enige  schadevergoeding  gehouden  te  zijn  in  geval:

a) opdrachtgever  niet  behoorlijk  of  niet  tijdig  enige  verplichting(en)  uit  de met opdrachtnemer  gesloten  overeenkomst  (en)  nakomt;

b)  er gerede  twijfel  bestaat  of  opdrachtgever  in  staat  is om  aan zijn verplichting(en) voortvloeiende  uit  de met  opdrachtnemer  gesloten  overeenkomst(en)  te  voldoen;

c) faillissement  van opdrachtgever,  surseance  van betaling,  schuldsanering  dan wel stillegging,  liquidatie  of  gehele  of  gedeeltelijke  overdracht  van het  bedrijf van opdrachtgever.


8.  ANNULERING

8.1  Bij  verbreking  van de  overeenkomst  vanwege  oorzaken  gelegen  aan de zijde  van de opdrachtgever  dan wel  annulering  van de  overeenkomst  door  de opdrachtgever  is deze verplicht  tot  vergoeding  van alle  door  ISA  gemaakte  kosten  alsmede  tot

vergoeding  van alle  financiële  gevolgen  voor  ISA  wegens  het  niet  uitvoeren  van de overeenkomst.  De  vergoedingen  bedragen  minimaal  15%  van de  overeengekomen prijs.


9.  BETALING

9.1  Tenzij  anders  overeengekomen  dient  een factuur  van ISA  binnen  14   dagen  na factuurdatum,  zonder  aftrek,  korting,  opschorting  of  verrekening,  door  de opdrachtgever  worden  voldaan.

9.2  Bij  overschrijding  van de  overeengekomen  betalingstermijn  is de opdrachtgever zonder  ingebrekestelling  in  verzuim  en aan ISA  een rentevergoeding  verschuldigd van 1,5%  per  maand,  waarbij  een gedeelte  van een  maand  als  een gehele  maand  wordt

omgerekend. 


9.3  Door  de opdrachtgever  gedane betalingen  strekken  steeds  ter  afdoening  in  de eerste plaats  van alle  verschuldigde  kosten  en rente,  en in  de tweede  plaats  van opeisbare

facturen  die  het  langst  open  staan,  zelfs  al  vermeldt  de opdrachtgever  dat  de voldoening  betrekking  heeft  op   een latere  factuur.

9.4  Alle  daadwerkelijk  door  ISA  te  maken  gerechtelijke  en buitengerechtelijke kosten, waaronder  het  volledig  honorarium  van een  advocaat,  komen  voor  rekening  van de opdrachtgever.


10.  AANSPRAKELIJKHEID

10.1  ISA  is slechts  aansprakelijk  voor  tekortkomingen  in  de uitvoering  van de overeengekomen  dienstverlening  indien  ISA  ondanks een  schriftelijke ingebrekestelling  (met  inbegrip  van een  redelijke  termijn  voor  nakoming toerekenbaar  tekortschiet.

10.2  In  geval  van aansprakelijkheid  aan de zijde  van ISA  komt  voor  vergoeding alleen  de directe  schade in  aanmerking.  De  hoogte  van de  schadevergoeding  is beperkt  tot het bedrag  van de  in  de overeenkomst  bedongen  prijs  (excl.  BTW).  In  het  geval  van

een overeenkomst  voor  onbepaalde  tijd  wordt  de  bedongen prijst  waartoe  de schadevergoeding  is beperkt  berekend  op   de vergoedingen  voor  de prestaties  van ISA in  de periode  twee  maanden  voorafgaande  aan het  verzuim  van ISA.  In  geen geval

zal de totale  vergoeding  van de  directe  schade meer  dan €  25.000,--  bedragen.

10.3  Behalve  bij  opzet  of  bewuste  roekeloosheid  aan de zijde  van ISA  of  degenen die  door ISA  ten  behoeve  van de  dienstverlening  zijn  ingeschakeld,  is schade zoals bedrijfs en/of  stagnatieschade,  omzet-  en/of  winstderving,  productieverlies  of

waardevermindering  van producten  - ontstaan  bij  of  door  de vervulling  van de dienstverlening  van vergoeding  uitgesloten.

10.4  ISA  kan niet  aansprakelijk  gesteld  worden  voor  de schade  welke  optreedt doordat  het systeem  waaraan  ISA  onderhouds-  of  reparatiewerkzaamheden  verrichten  moet,  niet door  de opdrachtgever  gebruikt  kan worden.  Tevens  geldt  zulks  voor  eventuele

schade als  gevolg  van het  tijdelijk  uitvallen  van één  of  meer  computersystemen.

10.5  ISA  is niet  aansprakelijk  voor  kosten  en schade  tengevolge  van verminking, vernietiging  of  zoekraken  van bestanden,  gegevens opgeslagen  op   harddisk  of andere opslagmedia  en andere  informatiedragers  van de  opdrachtgever,  daar  deze immer

worden  geacht  kopieën  te  zijn  van de  in  het  bezit  van de opdrachtgever  zijnde originelen.  De  opdrachtgever  dient  ervoor  zorg  te  dragen  dat  hij/zij  steeds  een deugdelijke  reservekopie  maakt  en de meest  recente  reservekopie  op   een veilige

plaats  bewaart  anders  dan op   het  adres  waar  de computer  c.q.  computersystemen zich  bevinden.

10.6  De  opdrachtgever  vrijwaart  ISA  -behoudens  in  het  geval  van aansprakelijkheid  op grond  van het  eerste  lid-  tegen  alle  aanspraken  van derden  tot  vergoeding  van schade,  die  verband  houden  met  de uitvoering  van de overeenkomst.11.  VERVALTERMIJNEN

11.1  Klachten  over  de uitvoering  van de  dienstverlening  van ISA  dient  de opdrachtgever binnen  1  maand,  na het  moment  waarop  de opdrachtgever  kennis  nam  of redelijkerwijs  kennis  had  kunnen nemen  van het  handelen  of  nalaten  dat  tot  zijn

klachten  aanleiding  heeft  gegeven,  aan ISA  voor  te  leggen,  zulks  op   straffe  van verval van enige  aanspraak.

11.2  De  mogelijkheid  tot  het  instellen  van enige  rechtsvordering  dan wel  het aanhangig maken  van enig  geschil  door  de opdrachtgever  ter  zake  van of  naar  aanleiding  van de overeenkomst  tussen  partijen  vervalt  na verloop  van één  jaar  nadat  de aanleiding 

daartoe  is ontstaan.


12.  OVERMACHT

12.1  Onder  overmacht  wordt  verstaan  omstandigheden  die  de uitvoering  dan wel  de nakoming  van de  overeenkomst  vertragen  en/of  verhinderen  en die  niet  aan ISA  zijn  toe  te  rekenen.  Hieronder  zullen  mede  zijn  begrepen:  brand,  diefstal,

molest, oproer,  werkstaking,  bedrijfsbezetting,  bedrijfsstoring,  oorlog,  noodweer, situaties van feitelijke  onbereikbaarheid  van het  werk, &nb